Categorieën
Geen categorie

Presentatie BWDG en Team GaardenBelang

[embeddoc url=”https://www.gaardenbelang.nl/wp-content/uploads/2021/07/NOTE-1.pdf”]
Categorieën
Geen categorie

Concept planning proces

[embeddoc url=”https://www.gaardenbelang.nl/wp-content/uploads/2021/07/2220-Concept-planning-herontwikkeling-Appelgaarde-2-4.pdf”]
Categorieën
Geen categorie

Raadsbrief stand van zaken

[embeddoc url=”https://www.gaardenbelang.nl/wp-content/uploads/2021/07/2220-Raadsbrief-stand-van-zaken-Appelgaarde-2-4.pdf”]
Categorieën
Geen categorie

Uitnodiging bewonersavond 5 juli 2021

[embeddoc url=”https://www.gaardenbelang.nl/wp-content/uploads/2021/06/2021juni-uitnodiging-AG-infoavond-5-juli-2021_DEF-2.0-getekend-1.pdf”]
Categorieën
Geen categorie

Info Gemeente met tijdlijn

Categorieën
Geen categorie

Raadsvragen burgerparticipatie

[embeddoc url=”https://www.gaardenbelang.nl/wp-content/uploads/2021/06/20210610-Beantwoording-feitelijke-vragen-GBLV-afspraken-burgerparticipatie-2021-1653.pdf”]
Categorieën
Geen categorie

Aanpak Participatie

[embeddoc url=”https://www.gaardenbelang.nl/wp-content/uploads/2021/07/2220-PvA-Participatie-Appelgaarde.pdf”]
Categorieën
Gemeentepublicaties

Herontwikkeling Appelgaarde 2-4, motie van september 2020

[embeddoc url=”https://www.gaardenbelang.nl/wp-content/uploads/2021/05/Motie-CDA-GBLV-VVD-D66-PvdA-actief-traject-burgerparticipatie-bij-hertontwikkeling-Appelgaarde-ID-502.pdf”]
Categorieën
Gemeentepublicaties

Ontwikkelvisie Appelgaarde 2-4 december 2019

[embeddoc url=”https://www.gaardenbelang.nl/wp-content/uploads/2021/04/1410-Ontwikkelvisie-Appelgaarde-2-4-en-omgeving.pdf”]
Categorieën
Gemeentepublicaties

Ambitiedocument april 2019

[embeddoc url=”https://www.gaardenbelang.nl/wp-content/uploads/2021/03/Ambitiedocument-d.d.-5-april-2019.pdf”]